do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck

 

Szanowni  Mieszkańcy,

Proponuję Państwu możliwość uczestnictwa w projekcie Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck, na realizację którego Gmina Kłobuck będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 95% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zakup i instalację kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów gazowych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w projekcie, Mieszkańca zameldowanego na terenie Gminy Kłobuck, jest w szczególności:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kłobuck,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
  • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
  • dokonanie wpłaty przez Mieszkańca należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
  • podpisanie przez Mieszkańca z Gminą Kłobuck umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu, będącej załącznikiem do Regulaminu uczestnictwa w projekcie, po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
  • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionego wniosku o udział w projekcie.

Procedura postępowania:

Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w terminie od 30.04.2018 r. do 30.05.2018 r., nie decyduje data złożenia wniosku.

Wniosek dostępny  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku www.gminaklobuck.pl  lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu, pok. 3.

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się  08.05.2018 r. w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku godz. 17:00.

Jednocześnie informuję, że w każdy wtorek maja br. w godzinach od 13.00 do 17.00 w ramach naboru do projektu otwarty będzie PUNKT KONSULTACYJNY w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”
Załącznik nr 1 - WNIOSEK o udział w projekcie
Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie - Umowa o powierzenie grantu