do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck

 

Złożony w dniu 22.08.2018 r. projekt „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” został wybrany do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

W dniu 20.07.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck.

W dniu 08.09.2020 r. została podjęta Uchwała Nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”.
Uchwałą Nr 229/XXV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.wrzesnia 2020 r. wprowadzono zmiany do pierwotnej uchwały.

Uchwała Nr 223/XXIV/2020
Uchwała Nr 229/XXV/2020

 

Gmina Kłobuck ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych Gminie Kłobuck”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i  mieszkaniowej – konkurs.

Wymiana źródeł ciepła powinna odbyć się zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do Regulamin projektu dostępnego na stronie internetowej Gminy Kłobuck: https://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/wymiana_zrodel_ciepla

Wymagania stawiane Wykonawcom robót instalacyjnych:
1. Prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Wykonanie, w terminie ostatnich 5 lat, łącznie co najmniej 10 instalacji grzewczych z zastosowaniem kotłów na biomasę (pellet) lub gaz.

Organizator naboru:
Gmina Kłobuck
Adres: ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
tel. 34 31 00 150

Osoby uprawnione do kontaktu:
Dorota Kubicka – tel. 34 31 00 182, e-mail:

Miejsce i termin realizacji inwestycji:
Gospodarstwa domowe z terenu Gminy Kłobuck
Termin do 31 październik 2021 r.

Kryteria wyboru wykonawców:
Spełnienie wymogów zapisanych w ogłoszeniu

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta wykonawcy do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Kłobuck”.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione załączniki.
3. Oferty, nie spełniające wymogów określonych pkt 2, nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert:
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły z uwzględnieniem terminu realizacji instalacji.

Weryfikacja ofert:
Weryfikacja ofert będzie prowadzona na bieżąco. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Specyfikacja techniczna

 

 

Szanowni  Mieszkańcy,

Proponuję Państwu możliwość uczestnictwa w projekcie Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck, na realizację którego Gmina Kłobuck będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 95% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zakup i instalację kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów gazowych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w projekcie, Mieszkańca zameldowanego na terenie Gminy Kłobuck, jest w szczególności:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kłobuck,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
  • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
  • dokonanie wpłaty przez Mieszkańca należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
  • podpisanie przez Mieszkańca z Gminą Kłobuck umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu, będącej załącznikiem do Regulaminu uczestnictwa w projekcie, po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
  • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionego wniosku o udział w projekcie.

Procedura postępowania:

Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w terminie od 30.04.2018 r. do 30.05.2018 r., nie decyduje data złożenia wniosku.

Wniosek dostępny  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku www.gminaklobuck.pl  lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu, pok. 3.

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się  08.05.2018 r. w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku godz. 17:00.

Jednocześnie informuję, że w każdy wtorek maja br. w godzinach od 13.00 do 17.00 w ramach naboru do projektu otwarty będzie PUNKT KONSULTACYJNY w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”
Załącznik nr 1 - WNIOSEK o udział w projekcie
Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie - Umowa o powierzenie grantu