do góry
Strona główna O Gminie Gospodarka odpadami komunalnymi
Uprzejmie informujemy, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 9 lutego 2016r. podjęła Uchwałę nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2016r. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50 % miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem uzyskania zwolnienia będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której druk dostępny jest poniżej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku z siedzibą przy ulicy Zamkowej 12 pokój numer 24, numer telefonu 034 317 40 43.

Uchwała Nr 156/XIX/2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - skan

Uprzejmie informujemy, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr 136/XVI/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. 2015.7167 z dnia 16.12.2015 r.)

Zgodnie z w/w uchwałą od 1 stycznia 2016 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 8 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość, w przypadku jeżeli odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny
  • 15 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość, w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.
Uprzejmie informujemy, że do 15 dnia każdego miesiąca upływa termin wpłaty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym dla celów sprawniejszego poboru i rachunkowości tej opłaty zostało utworzone odrębne konto bankowe dla wpłat mieszkańców w Banku Spółdzielczym w Kłobucku Nr 71 8248 0002 2001 0000 0361 0009

Druki i informacje dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi