do góry
Strona główna O Gminie Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 128S w miejscowosciach Biala i Kopiec II etap

W dniu 22 czerwca 2020 r. Gmina Kłobuck podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec – II etap”.

Wartość dofinansowania zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie wynosi 1 724 268,16 zł
Całkowita wartość inwestycji zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie wynosi 3 616 413,64 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości dróg poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej w dwóch miejscowościach w Białej i w Kopcu.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec na długości 1590 m wraz z budową chodnika na długości 194 m, zlokalizowanym za mostem nad rzeka Kocinką, oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej. W ramach zadania zostanie ponadto wykonana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi, wpusty uliczne z przykanalikami, rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na zainstalowaniu opraw oświetleniowych na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej oraz budowie nowych słupów oświetleniowych. Zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym.
Realizacja inwestycji poprawi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi oraz spójność sieci drogowej. Powstanie dogodne połączenie komunikacyjne między miejscowościami Biała, Kopiec, Borowianka, Kamyk z Częstochową i Kłobuckiem. Inwestycja ta wpłynie również na poprawę stanu infrastruktury drogowej w gminie Kłobuck i będzie mogła stanowić tymczasowy objazd w trakcie ewentualnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 relacji Raciszyn-Częstochowa.