do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

24 Luty 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 23.02.2023 r.

RM.0002.4.2023


W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na wniosek Burmistrza Kłobucka
z  w o ł u j  ę
LVII Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30
w  trybie on-line na platformie ZOOM

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie LVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
4.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023.
5.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch

Na podstawie art. 25,  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023, poz. 40)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.