do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

24 Luty 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 23 lutego 2023 r.


RM.0012.3.3.2023


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8.15
w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr 2/2023 z posiedzenia Komisji w dniu 09.02.2023 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.