do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

20 Styczeń 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 19 stycznia 2023 r.


RM.0012.1.2.2023


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.15
w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.
2.    Stanowisko Komisji w sprawie zdalnego trybu obradowania.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 1/2023 z posiedzenia Komisji w dniu 10.01.2023 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023.
6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023-2033.
7.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu.
8.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
9.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Kłobuck" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
10.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku na 2023 rok.
11.    Sprawy różne.
12.    Stanowisko Komisji w sprawie rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania.
13.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.