do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

20 Styczeń 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 19 stycznia 2023 r.


RM.0012.3.1.2023


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
w trybie on-line na platformie ZOOM, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.    Stanowisko Komisji w sprawie zdalnego trybu obradowania.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 13/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 22.12.2022 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłobucku na 2023 rok.
6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki.
7.    Sprawy różne.
8.    Stanowisko Komisji w sprawie rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania.
9.    Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.