do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

29 Listopad 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 28 listopada 2022 r.


RM.0012.1.15.2022


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 08.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr 14/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 28.11.2022 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4.    Wydanie opinii do projektu budżetu na 2023 r.
5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.