do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

22 Listopad 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 22 listopada 2022 r.

RM.0012.3.11.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 10/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 03.11.2022 r.
    /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2023 r.
  5. Omówienie inwestycji w zakresie oświaty i sportu w roku 2022.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
      Bartłomiej Saran

 
Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.