do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

22 Listopad 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 22 listopada 2022 r.

RM.0012.2.11.2022     

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 10/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 03.11.2022 r.
    /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w  miejscowości Libidza.
  5. Zaopiniowanie budżetu na rok 2023.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
         Jerzy Kulej
Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.