do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

15 Czerwiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13 czerwca 2022 r.


RM.0002.6.2022 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r. poz. 559/
z w o ł u j  ę
XLIII  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 08:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
przy ul. 11 listopada 6 w Kłobucku

                                                                                                                                                                                Proponowany porządek obrad Sesji:
1.    Otwarcie XLIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
4.    Zapytania do zaproszonych gości.
5.    Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6.    Debata nad Raportem o Stanie Gminy Kłobuck za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
7.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
8.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
9.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu.
10.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
11.    Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2022-2032.
12.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic: Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana.
13.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic: Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej.
14.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic: Rómmla, Szkolnej i Żytniej.
15.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w Kłobucku.
16.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck na czas oznaczony do trzech lat na rzecz dotychczasowego najemcy.
17.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowego najemcy.
18.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 16 marca 2022 r.
19.    Uchwała w sprawie pozostawienia petycji grupy podmiotów bez rozpatrzenia.
20.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku.
21.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku.
22.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku.
23.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2022 rok.
24.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
25.    Wolne wnioski i oświadczenia.
26.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch


Na  podstawie art. 25, ust.3 ustawy z  dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559)
 - proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.