do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

10 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłobuck uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
6.    Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłobuck za 2021 r.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie posiedzenia.


      Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

 Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.