do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

10 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 9 maja 2022 r.

RM.0012.3.5.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.


Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.
5.    Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.
6.    Ogólne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023.
7.    Plan inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2022/2023.
8.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
      Bartłomiej Saran


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.