do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

06 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019-08-05

GOR.6220.1.006.2019

Z A W I A D O M I E N I E

           Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych Südpack Kłobuck o część produkcyjno – magazynową z częścią techniczną i socjalno – biurową wraz z budową dwóch stacji transformatorowych, dwóch portierni, kotłowni oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz układu dróg wewnętrznych i budową dwóch zjazdów w Kłobucku przy ulicy Drukarskiej 8.
           Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 03.04.2018r. Pełnomocnika Lonsten Investements Sp. z o.o.
           Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków, dotyczących w/w postępowania, w terminie od 9 sierpnia 2019r. do 9 września 2019r., oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. wniosek, KIP, raport o oddziaływaniu na środowisko) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, pok. nr 25.
           Po rozpatrzeniu przez Burmistrza Kłobucka uwag i wniosków, a także po uzyskaniu niezbędnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Powiatu Kłobuckiego wydana zostanie stosowna decyzja.


Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr inż. Anna Grabowska-Graj

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst zawiadomienia - skan 19-08-06 08:51 770.58KB pobierz plik: tekst zawiadomienia - skan