do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

01 Lipiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019-06-27

GOR.6220.1.002.2019
GOR.KW-000362/19

ZAWIADOMIENIE


          Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w miejscowości Kłobuck, ul. Górnicza 1, na działkach o nr ewid. 438/46 i 438/56 obręb Kłobuck.
         Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku ul. Zamkowa 12, pokój nr 25, w dniach i godzinach jego pracy, w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia, zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.
         Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr inż. Anna Grabowska-Graj

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst zawiadomienia - skan 19-07-01 10:00 606.43KB pobierz plik: tekst zawiadomienia - skan