do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

12 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019-04-12

GOR.6220.1.017.2018

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pomieszczeń byłej kotłowni na produkcję formatek tapicerowanych z pianki poliuretanowej wraz z częścią magazynową zlokalizowanej w Kłobucku przy ul. Górniczej na działce o nr 438/27, obręb Kłobuck.

Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku ul. Zamkowa 12, pokój nr 25, w dniach i godzinach jego pracy, w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia, zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr inż. Anna Granowska-Graj