do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/ZAWIADOMIENIE/idn:1362
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

04 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019-01-03

GOR.6220.1.010.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), oraz w związku ze złożonymi w dniu 31.12.2018 r. uzupełnieniami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informuję o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu wszczętym w dniu 01.08.2018r., w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kłobucku przy ul. Kasztanowej.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków, dotyczących w/w postępowania, w terminie od 10 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r., oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnienia) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, pok. nr 24.
Po rozpatrzeniu przez Burmistrza Kłobucka uwag i wniosków, a także po uzyskaniu niezbędnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydana zostanie stosowna decyzja.

Z up. Burmistrza
inż. Magdalena Kasprzak
Sekretarz Gminy Kłobuck

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zawiadomienie GOR.6220.1.010.2018.pdf 19-01-04 07:30 337.96KB pobierz plik: Zawiadomienie GOR.6220.1.010.2018.pdf