do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

03 Sierpień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                                                                                                  Kłobuck, 2018-08-03

GOR.6220.1.010.2018

    Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu wszczętym w dniu 01.08.2018r. na wniosek firmy ATMOTERM - EKOURBIS sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy Al. Wolności 26/6, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kłobucku przy ul. Kasztanowej.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków, dotyczących w/w postępowania, w terminie od 13 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r., oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko) w Urzędzie Miejskim w  Kłobucku, ul. Zamkowa 12, pok. nr 24.

Po rozpatrzeniu przez Burmistrza Kłobucka uwag i wniosków, a także po uzyskaniu niezbędnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydana zostanie stosowna decyzja.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 2018-08-03-11-59-15-01.pdf 18-08-03 13:40 309.23KB pobierz plik: 2018-08-03-11-59-15-01.pdf