do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI

23 Sierpień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 22 sierpnia 2022 r.

RM.0002.9.2022  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./

z w o ł u j  ę
XLVI Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w  dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
przy ul. 11 listopada 6 w Kłobucku

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
 4. Zapytania do zaproszonych gości.
 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
 7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2022-2032.
 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2022 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 407/XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka.
 13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 02 sierpnia 2022 r.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch