do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI

14 Lipiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13.07.2022 r.

RM.0002.7.2022

           W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Kłobucka

z  w o ł u j  ę
XLIV Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 19 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
 4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2022-2032.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych i pomieszczeń magazynowych stanowiących własność Gminy Kłobuck i zarządzanych przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na czas określony do trzech lat na rzecz dotychczasowych najemców.
 9. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck.
 10. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia  zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 11. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Janusz Soluch
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.)
        - proszę o  okazanie   niniejszego zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.