do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE O SESJI

02 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 27.09.2018r.

RM.0002.046.2018        
                           
                                                             
        Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym  / Dz. U.  z  2018 r. ,  poz. 994   z   późn. zm. /

z  w o ł u j  ę
XLVI  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w   dniu 09 października  2018 r.  (wtorek)  o  godz. 9:00
w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  
przy   ul.  11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie  XLVI  Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z :
  -  XLIV  Sesji  z  dnia   11.09.2018r.   
  -  XLV Sesji  z dnia 18.09.2018r.
  /projekty protokołów umieszczono na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego  w  BIP  bip.gminaklobuck.pl /
 4. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
 5. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.   
 6. Projekt    uchwały  w   sprawie   odmowy   uwzględnienia    wezwania   do   usunięcia naruszenia prawa.                                                                                                 - ok. godz. 11:00
 7. Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie  - OR.1510.1.02.2018 - ok. godz. 11:15
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka -OR.1510.1.03.2018 - ok. godz. 11:30
 9. Projekt  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  skargi  z  dnia   01.09.2018r. - OR.1510.1.04.2018  - ok. godz. 11:45      
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian  w planie budżetu na rok 2018.
 11. Projekt uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej  w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.
 12. Projekt uchwały  uchylający uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck oraz określenia zasad ich przyznawania.
 13. Projekt uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminy Kłobuck.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018-2022.  - ok. godz. 13:00 /Program został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  -projekty uchwał oraz do wglądu w biurze Rady Miejskiej/.
 15. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
 16. Wolne   wnioski   i  oświadczenia.
 17. Sprawy  różne.
 18. Zamknięcie   obrad  XLVI  Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VII   kadencji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska


Na   podstawie   art. 25, ust. 3  ustawy
z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994  z  późn. zm.)
- proszę   o  okazanie  niniejszego   
zawiadomienia   kierownictwu   zakładu   pracy