do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

28 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 27.11.2018r.

RM.0012.2.001.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.11.2018r. (czwartek) o godz. 8:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Wypracowanie opinii w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018-2022/ Program został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego BIP  bip. gminaklobuck. pl. w zakładce projekty uchwał/.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar położony w Kamyku przy ul. Spichlerzowej.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2021". / Program został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego BIP  bip. gminaklobuck. pl. w zakładce projekty uchwał/
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło Energę Elektryczną i Paliwa gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032.
  8. Sprawy różne:
    - wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu poprzez zastosowanie ograniczenia prędkosci do 30km/h na całej długości ul. Kasztanoowej oraz ulic przyległych w tym ul. Jesionowej wraz z ustawieniem oznakowania pionowego ograniczającego wjazd pojazdów powyżej określonego tonażu.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej