do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE / INFORMACJA

29 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 29 listopada 2018 r.

ZAWIADOMIENIE / INFORMACJA
 BURMISTRZA KŁOBUCKA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I)  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), informuję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   
     Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 247,15 ha położony w miejscowości Lgota i Biała Dolna, znajdujący się w zasięgu granicy określonej na załączniku graficznym do ww. uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna, za wyjątkiem obszarów wyłączonych z opracowania planu, oznaczonych i opisanych na rysunku projektu planu. Projekt planu wykładany jest ponownie z powodu wprowadzenia zmian w projekcie, wynikających między innymi z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu podczas poprzedniego wyłożenia do publicznego wglądu w okresie od 25 czerwca do 23 lipca 2018 r.
     Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie udostępniony do wglądu w dniach od 11 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, pokój 32 w godzinach pracy Urzędu.
    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, zostanie przeprowadzona w dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, sala sesyjna Urzędu, początek o godzinie 12:30.
     Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu dokumentu, opracowaniu ekofizjograficznym.     
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust 1 i ust. 2 cytowanej ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.  
    Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można wnosić uwagi do ustaleń wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.   
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka (Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck) lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP, lub adres e-mail: , na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2019 r.
    Uwagi będą rozpatrzone w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst zawiadomienia - skan 18-11-29 15:17 877.99KB pobierz plik: tekst zawiadomienia - skan