do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAPROSZENIE

30 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dn. 30.01.2020 r.

Zaproszenie do udziału
w pracach komisji konkursowej

            Burmistrz Kłobucka w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (Zarządzenie Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.10.2020 z dnia 22.01.2020r.)  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania osób do udziału w komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach konkursu.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • - zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
  • - nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • - korzystają z pełni praw publicznych.

 Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do zaproszenia formularzu.

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck (pokój nr 25) do dnia 07.02.2020r.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zaproszenie - skan 20-01-30 11:36 208.86KB pobierz plik: zaproszenie - skan
doc formularz zgłoszeniowy 20-01-30 11:37 48.5KB pobierz plik: formularz zgłoszeniowy