do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAPROSZENIE

09 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dn. 09.09.2019 r.

Zaproszenie do udziału
w pracach komisji konkursowej

    Burmistrz Kłobucka, w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu do realizacji w 2019 roku, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania osób do udziału w komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach konkursu.
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby,  które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • - zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 biorące udział
    w konkursie,
  • - nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • - korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do zaproszenia formularzu.
Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck (pokój nr 25) do dnia 16.09.2019r.


Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zaproszenie - skan 19-09-09 09:57 377.04KB pobierz plik: zaproszenie - skan
doc formularz zgłoszeniowy 19-09-09 09:57 48KB pobierz plik: formularz zgłoszeniowy