do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAPROSZENIE

24 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dn. 24.01.2019 r.

Zaproszenie do udziału
w pracach komisji konkursowej

    Burmistrz Kłobucka w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu do realizacji w 2019 roku  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania osób do udziału w komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach konkursu.
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby,  które spełniają łącznie następujące kryteria:

-zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
-korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do zaproszenia formularzu.
Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck (pokój nr 25) do dnia 31.01.2019r.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zaproszenie - skan 19-01-24 09:34 228.45KB pobierz plik: zaproszenie - skan
doc formularz 19-01-24 09:34 49KB pobierz plik: formularz