do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

08 Luty 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  08.02.2018 r.

RM.0002.038.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym / Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm. /

z w o ł u j  ę
XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 20 lutego (wtorek) o godz. 9:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad. 
 3. Przyjęcie  protokołu z XXXVII Sesji z dnia 28.12.2017r./projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl /> Rada Miejska, > Sesje, > projekty protokołów z sesji ,- projekt   protokołu  z  XXXVII  Sesji  Rady   Miejskiej   w   Kłobucku   odbytej  w  dniu 28 grudnia  2017r.     
 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.     
 6. Projekt uchwały  w  sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku ( OR.1510.1.10.2017) - ok.  godz.  11:45
 7. Audyt dotyczący wystąpienia Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie i rozpoczęcie własnej gospodarki wodno-ściekowej - ok. godz. 12:00
 8. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań  z  tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu. 
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2018 rok.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2018-2026 Gminy  Kłobuck.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.  
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez  Gminę Kłobuck.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości, na własność Gminy Kłobuck.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości  odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę wojewódzką.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 20. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za  2017r.
 21. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2018r.
 22. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za okres od 01.01.2017r. -  do 31.12.2017r.
 23. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od XXIX Sesji tj. 09.02.2017 r. do XXXVII tj. 28.12.2017r. 
 24. Sprawozdanie  z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck w 201 roku. /sprawozdanie  zostało  zostało  umieszczone  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/.
 25. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dot. przeprowadzonej kontroli zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 470130 S ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej    i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka.  
 26. Interpelacje i zapytania  radnych.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku

Danuta Gosławska


Na  podstawie  art. 25, ust. 3  ustawy
z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. , poz.1875  z  późn. zm. )
- proszę   o  okazanie  niniejszego zawiadomienia 
kierownictwu  zakładu  pracy.