do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

20 Grudzień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 17 grudnia 2021 r.


RM.0002.037.2021    

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z poźn. zm./
z w o ł u j  ę
XXXVII  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku w  dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w trybie on-line na platformie ZOOM. 

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:
1.    Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
4.    Zapytania do zaproszonych gości.
5.    Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
7.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
8.    Uchwała w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2022.
9.    Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 Gminy Kłobuck.
10.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck i zarządzanych przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na czas określony na rzecz dotychczasowych najemców.
11.    Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck.
12.    Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
13.    Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022.
14.    Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck.
15.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miastu Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Kłobuck usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15.
16.    Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Nr 348/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej.
17.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 13 września 2021 r.
18.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców Gminy Kłobuck.
19.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańców Gminy Kłobuck.
20.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi mieszkańca Gminy Kłobuck.
21.    Wolne wnioski i oświadczenia.
22.    Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch


Na  podstawie art. 25, ust.3 ustawy
z  dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.137 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego                                                                                     
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.