do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

18 Listopad 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 17 listopada 2021 r.


RM.0002.036.2021  

    
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z poźn. zm./
z w o ł u j  ę
XXXVI  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00
w trybie on-line na platformie ZOOM.    

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:
1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
4. Zapytania do zaproszonych gości.
5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
8. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
13. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną projektu zalecenia pokontrolnego.
16. Wolne wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch


Na  podstawie art. 25, ust.3 ustawy
z  dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.137 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.