do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXVI  SESJA   RADY  MIEJSKIEJ  W  KŁOBUCKU

29 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 17.11.2017r.

RM.0002.036.2017        

 Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym      
/ Dz. U.  z  2017 r. ,  poz. 1875 /

z  w o ł u j  ę

XXXVI  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   w   dniu  30.11.2017r. (czwartek)  o  godz. 9:00 w  sali gimnastycznej  Gimnazjum  im. Jana Pawła II   w  Kłobucku  przy   ul.  Bohaterów Bitwy pod Mokrą  4

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1.  Otwarcie  XXXVI Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2.  Zmiany w porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu  z  XXXV Sesji  z dnia  30.10.2017r./projekty    protokołu   umieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl / > Rada Miejska,   > Sesje,       > projekty  protokołów z sesji ,-  projekt   protokołu  z  XXXV  Sesji  Rady   Miejskiej   w   Kłobucku    odbytej  w   dniu 30 października  2017r.     
 4. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
 5. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.     
 6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w planie  budżetu  na  rok  2017.    
 7. Projekt uchwały  w  sprawie    określenia    wysokości    stawek     podatku   od  nieruchomości.    
 8. Projekt uchwały   w  sprawie  obniżenia ceny skupu żyta  do  celów  wymiaru  podatku rolnego  na  rok 2018 .   
 9. Projekt uchwały   w  sprawie    określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych .  
 10. Projekt  uchwały   w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 11. Projekt   uchwały   w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2018.
 12. Projekt  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   programu  współpracy  Gminy Kłobuck  z organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi   podmiotami   prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na   rok  2018.
 13. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia   trybu   udzielania  i  rozliczania  dotacji   dla  szkół  i  placówek  wychowania  przedszkolnego  niepublicznych  oraz  publicznych  prowadzonych  przez  osoby  prawne inne  niż  Gmina  Kłobuck  lub  osoby fizyczne  oraz trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i  wykorzystywania.
 14. Projekt  uchwały   w   sprawie    ustalenia   zasad   nieodpłatnego    przejmowania    na  własność   Gminy  Kłobuck   nieruchomości   stanowiących   drogi    wewnętrzne.
 15. Projekt  uchwały   w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  Lgocie  przy  ul. Częstochowskiej.  
 16. Projekt  uchwały   w  sprawie   nadania   statutu  Szkole  Podstawowej  Nr 3   im. Jana Pawła II w Kłobucku.
 17. Interpelacje   i  zapytania  radnych.
 18. Wolne   wnioski  i  oświadczenia.
 19. Sprawy  różne.
 20. Zamknięcie  obrad  XXXVI   Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VII   kadencji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku Danuta Gosławska


Na  podstawie  art. 25, ust. 3  ustawy
z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. , poz.1875 )
- proszę   o  okazanie  niniejszego  
zawiadomienia   kierownictwu  zakładu  pracy