do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/XXXV-SESJA-RADY-MIEJSKIEJ-W-KLOBUCKU/idn:1864
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

19 Październik 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 18 października 2021 r.

RM.0002.035.2021      

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/

z w o ł u j  ę
XXXV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00
w trybie on-line na platformie ZOOM.

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
 4. Zapytania do zaproszonych gości.
 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia
  29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej.         około godz. 12.00
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafirowej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność Gminy Kłobuck.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańców Gminy Kłobuck.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck za rok szkolny 2020/2021.
 17. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch