do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

10 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 10 września 2021 r.


RM.0002.034.2021   

   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/
z w o ł u j  ę
XXXIV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00
w trybie on-line na platformie ZOOM.

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:
1.    Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
4.    Zapytania do zaproszonych gości.
5.    Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
7.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
8.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
9.    Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.
10.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021.
11.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 320/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
13.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031.
14.    Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec-etap II. około godz. 13.00
15.    Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk-etap II. około godz. 13.15
16.    Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej. około godz. 13.30
17.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku.
18.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafirowej.
19.    Uchwała w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
20.    Uchwała w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Kłobuck w zakresie gospodarki komunalnej.
21.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku”.
22.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańców Gminy Kłobuck.
23.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku wniesionego przez mieszkańców Gminy Kłobuck.
24.    Wolne wnioski i oświadczenia.
25.    Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.


Na  podstawie art. 25, ust.3 ustawy
z  dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372)
- proszę o okazanie niniejszego
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.