do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

04 Maj 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 04.05.2017r.

RM.0002.031.2017        

                                                                            
        Na  podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym  
/ Dz. U.  z  2016 r. ,  poz. 446   z  późn. zm. /

z  w o ł u j  ę
XXXI  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 16.05.2017r. (wtorek)  o  godz. 9:00
w  Gimnazjum  im. Jana Pawła II  w  Kłobucku  
przy  ul.  Bohaterów Bitwy pod Mokrą  4

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie  XXXI Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z  XXX  Sesji  z  dnia 21.03.2017r. /projekt     protokołu   umieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl  > Rada Miejska > Sesje  /  projekty protokołów z Sesji  -  projekt   protokołu  z XXIX  Sesji  Rady Miejskiej  w Kłobucku odbytej  w  dniu   21   marca  2017 roku   
 4. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
 5. Zapytania do zaproszonych gości.
 6. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.
 7. Projekt  uchwały  w   sprawie   rozpatrzenia   skargi  złożonej  w  dniu  15 lutego  2017r. przez  Radnego  Pana  Witolda Dominika                                                                       - ok. godz.  11:00
 8. Projekt  uchwały  w   sprawie  rozpatrzenia  petycji   nauczycieli  Szkoły  Podstawowej Nr 1 w Kłobucku                                                                                      - ok. godz.  11:15
 9. Projekt  uchwały  w   sprawie   uchylenia   uchwały   Nr 34/VI/95   Rady   Miejskiej   w Kłobucku  z dnia 27 maja 1995 roku  w  sprawie  ustalenia   kierunków  działania  Zarządu  Miejskiego  w  niektórych  dziedzinach  określonych   zadaniami   własnymi  Gminy.
 10. Projekt  uchwały  w   sprawie   zmiany  uchwały  Nr  255/XXVIII/2016  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  28 grudnia  2016 roku  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej   prognozy  finansowej  na  lata  2017-2024  Gminy  Kłobuck.
 11. Projekt  uchwały  w   sprawie  zmian  w  planie   budżetu   na   rok   2017.
 12. Projekt  uchwały  w   sprawie  udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Kłobuckiemu  przez  Gminę  Kłobuck.
 13. Projekt  uchwały  w   sprawie   „Apelu  w  sprawie  wprowadzenia   do  Programu Budowy Dróg Krajowych   na   lata 2014-2023   zadania   inwestycyjnego   polegającego  na budowie   obwodnicy  miasta  Kłobuck  w ciągu drogi krajowej nr 43”.
 14. Projekt  uchwały  w   sprawie  „ Apelu w sprawie  bezpłatnego korzystania z budowanego  odcinka  autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice”. 
 15. Projekt  uchwały  w   sprawie   utworzenia  Żłobka  Gminnego  w  Kłobucku.
 16. Projekt  uchwały  w   sprawie     nadania  Statutu  Żłobkowi  Gminnemu  w Kłobucku.
 17. Projekt  uchwały  w   sprawie  określenia  kryteriów wraz z przyznaną  liczbą punktów branych  pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym  przy  przyjęciu  kandydatów zamieszkałych  poza  obwodem publicznej  szkoły  podstawowej  do   klas  pierwszych  publicznych   szkół  podstawowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest   Gmina Kłobuck oraz określenia  dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia.
 18. Projekt  uchwały  w   sprawie   określenia kryteriów wraz z  przyznaną liczbą punktów branych  pod  uwagę  na  drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem   prowadzącym  jest  Gmina  Kłobuck  oraz   określenia  dokumentów niezbędnych  do  ich  potwierdzenia.  
 19. Projekt  uchwały  w   sprawie  zmiany Uchwały  Nr 246/XXVII/2016  Rady Miejskiej   w  Kłobucku   z   dnia  22  listopada  2016 roku   w   sprawie   ustalenia   trybu   udzielania   i rozliczania  dotacji  ze  środków budżetu gminy na  prowadzenie  szkoły publicznej  przez osoby prawne niebędące jednostkami  samorządu terytorialnego  lub  osoby fizyczne  oraz trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i wykorzystywania.
 20. Projekt  uchwały  w   sprawie   zmiany Uchwały  Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej   w  Kłobucku   z   dnia   22  listopada  2016 roku  w  sprawie   ustalenia   trybu   udzielania   i rozliczania  dotacji   ze   środków  budżetu   gminy   na   prowadzenie   niepublicznych przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania   przedszkolnego  oraz  trybu   i zakresu   kontroli  prawidłowości   ich   pobrania   i  wykorzystywania.
 21. Projekt  uchwały  w   sprawie   przyjęcia   od  Powiatu    Kłobuckiego   prowadzenia  zadania  publicznego   z  zakresu  dróg  powiatowych.    
 22. Projekt  uchwały  w   sprawie  określenia  sezonu  kąpielowego oraz  wykazu  kąpielisk  na  rok 2017  na  terenie Gminy  Kłobuck.
 23. Projekt  uchwały  w   sprawie   nadania   nazwy  drodze   wewnętrznej  położonej   na terenie   miejscowości   Łobodno – ul. Księżycowa.
 24. Projekt  uchwały  w   sprawie   nadania   nazwy   drodze   wewnętrznej   położonej   na terenie  miejscowości  Łobodno – ul. Białej  Okszy.
 25. Projekt  uchwały  w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   zbycie    w   drodze   przetargu  nieruchomości   wchodzącej    w   skład   gminnego   zasobu   nieruchomości  (działka   nr 3413/3   o   pow. 0,0600 ha). 
 26. Projekt  uchwały   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na    zbycie   w   drodze   przetargu   nieruchomości   wchodzącej   w  skład  gminnego  zasobu   nieruchomości  (działka  nr 133  o pow. 0,1426 ha).
 27. Projekt  uchwały  w   sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  na  rzecz  jej  użytkownika  wieczystego.
 28. Projekt  uchwały  w   sprawie  wyrażenia  zgody   na  wynajęcie   lub  wydzierżawienie  nieruchomości   stanowiących   własność    Gminy   Kłobuck   na   okres  3 lat,   na   rzecz dotychczasowych   najemców  lub  dzierżawców.
 29. Projekt  uchwały  w   sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości.
 30. Projekt  uchwały  w   sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  gruntowych, położonych  w  Gminie  Kłobuck, obręb Kłobuck.
 31. Projekt  uchwały  w   sprawie  wyrażenia zgody  na  odpłatne   nabycie  nieruchomości gruntowych  położonych  w  Gminie  Kłobuck, obręb Przybyłów.
 32. Projekt  uchwały  w   sprawie  zmiany  uchwały   nr  202/XXIII/2016  Rady  Miejskiej  w Kłobucku  z  dnia 12 lipca  20016r. w sprawie  wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Kłobuck Programu   dla   rodzin   wielodzietnych  „Gmina   Kłobuck   dla   rodziny – Karta   Dużej Rodziny”.
 33. Projekt  uchwały  w   sprawie  zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.
 34. Projekt  uchwały  w   sprawie    zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016  Rady  Miejskiej  w Kłobucku z dnia 22.11.2016r.  w  sprawie  uchwalenia   gminnego   programu   profilaktyki  i   rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  2017r. 
 35. Sprawozdanie   z   realizacji  „Gminnego   programu   wspierania   rodziny   na    lata 2015-2017”  za    rok  2016. /sprawozdanie  zostało   umieszczone   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego   w   BIP bip.gminaklobuck.pl/   w  zakładce  Sprawozdania.  
 36. Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2016. /ocena  została  umieszczone   na    stronie    internetowej    Urzędu   Miejskiego   w    BIP bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce   Sprawozdania.
 37. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy Gminy  Kłobuck  z  organizacjami   pozarządowymi  za  2016 r. /sprawozdanie  zostało   umieszczone   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego   w   BIP bip.gminaklobuck.pl/   w    zakładce   Sprawozdania.   
 38. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
 39. Wolne   wnioski  i  oświadczenia.
 40. Sprawy  różne.
 41. Zamknięcie  obrad  XXXI   Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VII   kadencji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska

Na  podstawie  art. 25, ust. 3  ustawy
z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz. 446  z  późn. zm. )
- proszę   o  okazanie  niniejszego
zawiadomienia   kierownictwu  zakładu  pracy 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf porządek XXXI Sesji.pdf 17-05-04 12:55 174.15KB pobierz plik: porządek XXXI Sesji.pdf