do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

02 Luty 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia 02 .02.2021 r

RM.0002.028.2021  

       Na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2020 r.,  poz. 713 z późn. zm.)

z w o ł u j  ę
XXVIII  Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w  dniu 9 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00
w trybie on-line na platformie ZOOM

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy
 4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXVII/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2028  -2031 Gminy Kłobuck.
 6. Uchwała w w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w  Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - etap I.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Rómmla i Żytniej.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic: Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Zagórze, w rejonie ulic: Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej.
 11. Uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 12. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck.
 13. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłobuck.
 14. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłobuck.
 15. Uchwała w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organowi właściwemu.
 16. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za rok 2020.
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok.
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok.
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Finanśów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 r.
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch