do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

13 Listopad 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.11.2020 r

RM.0002.026.2020  
                                 
       Na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz. U.  z  2020 r.,  poz. 713 /

z w o ł u j  ę
XXVI  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00
w trybie on-line na platformie ZOOM

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
 6. Uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Kłobuck lub jej jednostkom organizacyjnym.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 8. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. (Biała).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. (Libidza).
 12. Uchwała w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 13. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:IX. Włączenie społeczne, dla działania:9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia Petycji ozn. Nr OR.152.005.2020 z dnia 18.08.2020r. 
 19. Przedstawienie wyników i stanowiska Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2020r
 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 21. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Kłobucku za rok 2019 oraz informacja Burmistrza Kłobucka dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za rok 2019.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

 Z  uwagi na wprowadzony na terenie RP stan zagrożenia Epidemiologicznego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w wirusa SARS- coV-2 , obrady Sesji odbędą się bez udziału publiczności.
       Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym czasie i ograniczenie się do śledzenia transmisji obrad sesji ONLINE.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch