do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

17 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 16.09.2020 r.


RM.0002.025.2020

    
Na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym /Dz. U.  z  2020 r.,  poz. 713 /


z w o ł u j  ę
XXV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku w  dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w  Sali  Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6      

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:
1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028
7. Uchwała w sprawie w uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck
8. Uchwała w sprawie podjęcia przez Gminę Kłobuck działalności w zakresie
telekomunikacji.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na na wynajęcie lub wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym
zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych
najemców lub dzierżawców.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych"
11.Wolne wnioski i oświadczenia.  
12. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch


Z  uwagi na wprowadzony na terenie RP stan zagrożenia Epidemiologicznego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w wirusa SARS- coV-2 , obrady Sesji odbędą się bez udziału publiczności.
Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym czasie i ograniczenie się do śledzenia transmisji obrad sesji ONLINE.


Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. , poz. 713 )
- proszę    o   okazanie   niniejszego
zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.