do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

25 Styczeń 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  25.01.2017r.

RM.0002.029.2017        

                                                                             
Na  podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym / Dz. U.  z  2016 r. ,  poz. 446   z  późn. zm. /

z  w o ł u j  ę
XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 07 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

  1. Otwarcie  XXIX Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII  Sesji  z  dnia  28.12.2016r.
     /projekt     protokołu   umieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego
      w  BIP bip.gminaklobuck.pl/  > Rada Miejska > Sesje  /  projekty
      protokołów z Sesji  -  projekt   protokołu  z XXVIII  Sesji  Rady Miejskiej  w Kłobucku
      odbytej  w  dniu  28 grudnia  2016 roku   
  4. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
  5. Zapytania do zaproszonych gości.
  6. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców
  7. Projekt  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy  Kłobuck  na  lata
      2016-2026                                                                                                          -   ok. godz. 12:00
      /Strategię  umieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego   w  BIP  
       bip.gminaklobuck.pl  >Rada Miejska  >Uchwały Rady Miejskiej >projekty uchwał >
       projekty  uchwał  na  XXIX  sesję (07.02.2017r.)
  8. Projekt  uchwały w sprawie    zmian  w planie  budżetu  na  rok  2017.
  9. Projekt  uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  finansowanie
      planowanego  deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku  oraz  spłatę  zobowiązań
      z  tytułu  wcześniej  zaciągniętej  pożyczki  i  kredytu.
10. Projekt  uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat  za  korzystanie z wychowania
      przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez  Gminę  Kłobuck .  
11. Projekt  uchwały w sprawie   projektu  dostosowania  sieci   szkół   podstawowych  i gimnazjów  w  Gminie  Kłobuck  do  nowego  ustroju  szkolnego.
12. Projekt  uchwały w sprawie   zmiany  uchwały Nr 233/XXVII/2016  z  dnia  22 listopada
2016 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na rok  2017.    
13. Projekt  uchwały w sprawie    określenia  zasad  ustalania  diet  dla  przewodniczących
            zarządów  osiedli  oraz  sołtysów  w Gminie Kłobuck.
14. Projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  Gminnego  Programu  Opieki   nad  Zabytkami
            Gminy  Kłobuck  na  lata  2014-2017.
15. Projekt  uchwały w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej  położonej na terenie
       miejscowości Biała – ulica  Królewska.
16. Projekt  uchwały w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej  położonej na terenie
      miejscowości Biała – ulica Spacerowa.
17. Projekt  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody   na   wynajęcie  nieruchomości
      stanowiących  własność  Gminy Kłobuck  przekazanych  w  nieodpłatne  użytkowanie
      Miejskiemu  Ośrodkowi Kultury  im. Wł. Sebyły  w Kłobucku   na   okres  3 lat  na
      rzecz dotychczasowych  najemców.
18. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości.
19. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na  wydzierżawienie  części
       nieruchomości  stanowiących  własność   Gminy  Kłobuck   na  okres 3 lat,  na   rzecz
      dotychczasowego  dzierżawcy.
20. Projekt  uchwały  w  sprawie   sprzedaży   w  drodze  bezprzetargowej   nieruchomości
      wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli
      nieruchomości przyległych.
21. Sprawozdanie  z  wysokości   średnich  wynagrodzeń   nauczycieli  na  poszczególnych
      stopniach  awansu  zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych  przez
      Gminę Kłobuck  w 2016 roku.
      / sprawozdanie  umieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego   w  BIP bip.gminaklobuck.pl  w  zakładce – Sprawozdania./
22. Sprawozdanie   z   działalności  Komisji  Rewizyjnej   za   okres   od  01.01.2016r.  -  do 31.12.2016r.
23. Informacja  o wykonaniu  zaleceń  i  wniosków wydanych przez Komisję Rewizyjną  w
      latach  2014-2016  oraz   kontroli   wykonania   zaleceń   pokontrolnych   z   kontroli
      zewnętrznych  przeprowadzonych w latach 2014-2016  zgodnie  z  planem  pracy
      Komisji Rewizyjnej  na  I półrocze 2017r.
24. Sprawozdanie  z  działalności  komisji  Rady Miejskiej  w Kłobucku  za  2016r.
25. Zatwierdzenie  planów  pracy  komisji  Rady Miejskiej  na I półrocze 2017r.
26. Informacja   z  wykonania  uchwał  Rady Miejskiej w Kłobucku  za  okres  od  XIX  Sesji
      tj. 09.02.2016 r.   do  XXVIII  tj.  28.12.2016r.
27.  Interpelacje  i zapytania radnych.
28. Sprawy  różne.
29. Zamknięcie  obrad  XXIX  Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku   VII   kadencji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska

Na  podstawie  art. 25, ust. 3 ustawy
z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz.446  z  późn. zm. )
- proszę  o  okazanie  niniejszego  
zawiadomienia   kierownictwu  zakładu  pracy