do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

16 Marzec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.03.2021 r.


RM.0002.029.2021


Na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2020 r.,  poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j  ę
XXIX  Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w  dniu 23 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00
w trybie on-line na platformie ZOOM


Proponowany  porządek  obrad  Sesji:
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
5. Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXVII/2020w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2028  2031 Gminy Kłobuck.
6. Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
8. Uchwała w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
9. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.
12. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie.
13. Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck.
14. Uchwała w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organon właściwym.
15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok 2020. /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl - w zakładce Sprawozdania/.
16. Sprawozdania z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „ Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/.
17. Sprawozdanie z realizacji " Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020" za rok 2020. /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  bip.gminaklobuck.pl - w zakładce Sprawozdania/.
18. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie za rok 2020. /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl - w zakładce Sprawozdania/.
19. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku z rok 2020.
20. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji Skarg Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Kłobucku z rok 2020.
21. Informacja Komisji Rewizyjnej odnośnie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i stanu rozliczenia z mieszkańcami za 2019 rok oraz okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku.
22. Wolne wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch