do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/XXIV-SESJA-RADY-MIEJSKIEJ-W-KLOBUCKU/idn:1686
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

02 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 01.09.2020


RM.0002.024.2020   


W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )


z  w o ł u j  ę


XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu  08 września  2020 r. (wtorek) o godz. 09:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. 11 listopada 6 w Kłobucku

                                                      
Proponowany porzadek  posiedzenia.
1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
5. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r. w trybie naboru uzupełniającego, na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne.
6. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej.   
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.
8. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020-2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
9. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
10. Uchwała w sprawie powołania komisji dorażnej i ustalenia jej składu osobowego.
11. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Wymiana źrodeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych"
12. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Z  uwagi na wprowadzony na terenie RP stan zagrożenia Epidemiologicznego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w wirusa SARS- coV-2 , obrady Sesji odbędą się bez udziału publiczności.
Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym czasie i ograniczenie się do śledzenia transmisji obrad sesji ONLINE.


                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
                                              Janusz Soluch


Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 20120. , poz. 713 )
- proszę    o   okazanie   niniejszego
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.