do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

14 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  14.05.2020

RM.0002.21.2020  

   Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym / Tekst jednolity Dz. U.  z  2020 r.,  poz. 713 /

z w o ł u j  ę
XXI  Sesję  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w   dniu  26 maja  2020 r. (wtorek ) o godz. 9:00
w  Sali  Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku  
przy   ul.  11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku.
 6. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.
 7. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 8. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Kłobuck 
 9. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.
 12. Ocena zasobów Pomocy Społecznej/Ocena  została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP   bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za rok 2019./Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP   bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

      Z uwagi na wprowadzony na terenie RP stan zagrożenia epidemiologicznego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w wirusa SARS-coV-2 , obrady Sesji odbędą się bez udziału publiczności.
      Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym czasie i ograniczenie się do śledzenia transmisji obrad sesji ONLINE.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch