do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/XV-SESJA-RADY-MIEJSKIEJ-W-KLOBUCKU/idn:1544
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

21 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  21.11.2019

RM.0002.015.2018      

        Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym / Dz. U.  z  2019 r. ,  poz. 506   z   późn. zm. /

z w o ł u j  ę
XV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w   dniu 03 grudnia  2019 r. (wtorek) o godz. 9:00
w  Sali  Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku  
przy   ul.  11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 4. Zapytania do zaproszonych gości.
 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 9. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020
 10. Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck
 11. Uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 16. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci i młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Józef Batóg

Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
z dnia 8  marca  1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz. 506  )
- proszę o okazanie niniejszego
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.        

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie o zwołaniu na Sesji 19-11-21 12:58 131.69KB pobierz plik: zawiadomienie o zwołaniu na Sesji