do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XLV  SESJA RADY MIEJSKIEJ 

11 Wrzesień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 10.09.2018r.

RM.0002.045.2018 

Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym  / Dz. U.  z  2018 r. ,  poz. 994   z   późn. zm. /

z  w o ł u j  ę
XLV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w   dniu 18  września  2018 r.  (wtorek)  o  godz. 9:00
w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  
przy   ul.  11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

 1. Otwarcie  XLV  Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad. 
 3. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
 4. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.   
 5. Projekt    uchwały  w   sprawie   odmowy   uwzględnienia    wezwania   do   usunięcia naruszenia prawa.   - ok. godz. 11:00
 6. Projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia    miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego   terenu  w  Kłobucku   obręb   Zagórze     - ok. godz. 11:30
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck  na  lata 2019-2021".
 8. Projekt  uchwały w sprawie   miejscowego   planu  zagospodarowania   przestrzennego terenów  w  Lgocie   przy   ul. Częstochowskiej    - ok.  godz. 12:30
 9. Projekt uchwały w  sprawie  miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego terenu  w  Kłobucku  w  rejonie  ulic  Górniczej  i Wojska  Polskiego      - ok. godz. 12:45
 10. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck położonej w Łobodnie przy ul. Prusa.
 11. Projekt   uchwały  w  sprawie   wyrażenia   zgody   na   wynajęcie   nieruchomości stanowiących   własność   Gminy Kłobuck  przekazanych   w  nieodpłatne   użytkowanie Miejskiemu  Ośrodkowi  Kultury  im. Wł. Sebyły w Kłobucku   na   okres  3 lat   na   rzecz dotychczasowych   najemców.
 12. Projekt  uchwały  w  sprawie   wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy Kłobuck  a pozostających   w trwałym   zarządzie  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców. 
 13. Projekt   uchwały   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   planu zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  położonych  w  Kłobucku   w   obrębach Kłobuck,  Przybyłów  i   Osoki   Pustkowie.
 14. Projekt   uchwały   w sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   planu zagospodarowania   przestrzennego   terenu   w   Kłobucku   w   rejonie  ulic   Górniczej    i Drukarskiej – wariant I
  -  Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej – wariant  II
 15. Projekt   uchwały   w sprawie  wyrażenia zgody  na  nieodpłatne  przejęcie na własność Gminy Kłobuck, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
 16. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku.
 17. Projekt uchwały  uchylający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 18. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck oraz określenia zasad ich przyznawania.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Kłobuck  do realizacji  projektu  „Anioł Stróż dla Seniora”  w ramach  Priorytetu IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.  
 21. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i  zdrowotnych – RIT.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy w Kłobucku.
 23. Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr 414/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018 r. w   sprawie   przyjęcia   Programu    opieki    nad   zwierzętami    bezdomnymi    oraz zapobiegania    bezdomności    zwierząt    na   terenie    Gminy    Kłobuck   w  2018 roku.
 24. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  za okres  8 miesięcy  2018r.
 25. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
 26. Wolne   wnioski   i  oświadczenia.
 27. Sprawy  różne.
 28. Zamknięcie   obrad  XLV  Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VII   kadencji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska

Na   podstawie   art. 25, ust. 3  ustawy
z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994  z  późn. zm.)
- proszę   o  okazanie  niniejszego  
zawiadomienia   kierownictwu   zakładu   pracy       
 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf porządek XLV Sesji.pdf 18-09-11 09:37 158.1KB pobierz plik: porządek XLV Sesji.pdf