do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

13 Kwiecień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia 12.04.2018r.

RM.0002.040.2018     

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm. /

z w o ł u j  ę
XL Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek obrad Sesji: 

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji z dnia 27.03.2018r. /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada Miejska, >Sesje, >projekty protokołów z sesji , - projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 27 marca  2018r.
 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.  
 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - ok. godz. 11:30
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck 
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2018-2026 Gminy  Kłobuck.                                                                       
 11. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty  podatków i innych opłat stanowiących  dochód  budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym.
 12. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych. 
 13. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,  psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Kłobuck.                         
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu  kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck 
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  nieruchomości.   
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kłobucku – ul. Brzozowa .
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej – ulica Dworska.   
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.                                
 20. Ocena zasobów  pomocy  społecznej  za  2017 rok. / ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.      
 21. Opinia prawna w  sprawie oceny zgodności ze Statutem Gminy Kłobuck przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w Kłobucku w zakresie wskazanym we wniosku Burmistrza Kłobucka z dnia 12 marca 2018 r.
 22. Interpelacje i zapytania  radnych.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska


Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. , poz.1875 z  późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego  
zawiadomienia   kierownictwu   zakładu   pracy.