do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/XIX-SESJA-RADY-MIEJSKIEJ-W-KLOBUCKU/idn:1611
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

05 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia  05.03.2020

RM.0002.019.2020        

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 późn. zm /

z  w o ł u j  ę
XIX Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 09:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
przy ul. 11 Listopada 6

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.
 4. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 6. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 156/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 8. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 158 /XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2020.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku".
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
/-/ Józef Batóg