do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

30 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  30.10.2019

RM.0002.014.2019       
                                                                             
        Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym / Dz. U.  z  2019 r. ,  poz. 506   z   późn. zm. /

z w o ł u j  ę
XIV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 12 listopada  2019 r. (wtorek) o godz. 9:00
w  Sali  Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku  
przy   ul.  11 Listopada 6   

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie  jej  prawomocności. 
 2. Zmiany w porządku obrad. 
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 4. Zapytania do zaproszonych gości.
 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obębie Lgota i Biała Dolna - Etap I około godz. 13:00
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej około godziny – 13:30
 9. Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łobodnie.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. ( Rybno)
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR 104/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. (Libidza)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego
  własność Gminy Kłobuck a pozostającego w trwałym zarządzie Zarzadu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na czas dłuższy niz 3 lata. 
 15. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2049S.
 16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznego oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kłobuck lub osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr 391/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017r.
 17. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów.
 18. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne.
 19. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck.
 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach  
 22. Wolne wnioski i  oświadczenia.
 23. Sprawy  różne.
 24. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Józef Batóg

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie o zwołaniu sesji 19-10-31 09:04 464.51KB pobierz plik: zawiadomienie o zwołaniu sesji