do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/XII-SESJA-RADY-MIEJSKIEJ-W-KLOBUCKU/idn:1513
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

11 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.09.2019

RM.0002.012.2019 

        Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym   / tekst jedn. Dz. U. z   2019 r. poz. 506 /

z w o ł u j ę
XII  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w dniu 24 września 2019 r   /wtorek/  o  godz. 9:00
w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  
przy   ul. 11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
 4. Zapytania do zaproszonych gości.
 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości wchodzacej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.
 12. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okregowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023.
 13. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie do orzekania sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023
 14. Uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach
 17. Wolne wnioski i  oświadczenia.
 18. Sprawy  różne.
 19. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII   kadencji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Józef Batóg

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz. 506  )
- proszę    o   okazanie   niniejszego               
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.