do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/XI-SESJA-RADY-MIEJSKIEJ-W-KLOBUCKU/idn:1492
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

08 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 08.08.2019

RM.0002.011.2019


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 /

z w o ł u j ę
XI Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 20 sierpnia 2019 r /wtorek/ o godz. 9:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Zapytania do zaproszonych gości.
5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
8. Uchwała w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kłobucka ozn. Nr OR.1510.1.006.2019 - około godz. 13;00
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajecie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji na 3 lata na rzecz dotychczasowych najemców.
13. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
15. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
16. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników.
17. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
18. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
19. Wolne wnioski i oświadczenia.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Józef Batóg

Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz. 506 )
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie na sesję.pdf 19-08-16 09:25 126.79KB pobierz plik: zawiadomienie na sesję.pdf