do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

15 Marzec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 15.03.2019r.

RM.0002.006.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm. /
z w o ł u j ę
VI Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 26 marca 2019r. (wtorek) o godz. 9:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
kłobuckiego w 2018 roku
6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - OR.152.01.2019
7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
8. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2028 Gminy Kłobuck.
10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z
dnia 18 września 2018 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy
Kłobuck w 2020 roku.
11. Uchwała w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Kłobucku.
12. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
Kłobucku w rejonie ulic: Górniczej i Wojska Polskiego - ok. godz.13:00
13. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2019 roku".
14. Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność
Gminy Kłobuck w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
tych bonifikat.
15. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kłobuck w 2018r.
/Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP
bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla
rodziny – Karta Dużej Rodziny”
/Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP
bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku
za rok 2018.
/Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP
bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/.
19. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata
2018-2020” za rok 2018.
/Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP
bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/
20. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018
/Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP
bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/
21. Wolne wnioski i oświadczenia.
22. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Józef Batóg

Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy