do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

28 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.01.2019r.

RM.0002.005.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm. /

z w o ł u j ę
V Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 08 lutego 2019r. (piątek) o godz. 9:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w Kłobucku, obręb Smugi. - ok.godz. 11:00
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w
Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
9. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nowelizacji Statutu
Gminy Kłobuck.
10. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Kłobuck a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu
Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, na okres 10 lat.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
lub dzierżawy na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck.
13. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 1 „Północ”
14. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 2
15. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 3 „Słoneczne”
16. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 4 „Zawada”
17. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 5
18. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 6
19. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 7
20. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 8 „Stare
Zagórze”
21. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego Osiedla Nr 9.
22. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Zakrzew
23. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Smugi
24. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Przybyłów
25. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Niwa
Skrzeszów.
26. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Brody
Malina.
27. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Rybno
28. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Nowa Wieś
29. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Łobodno
30. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Libidza
31. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Lgota
32. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Kopiec
33. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Kamyk
34. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Gruszewnia
35. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie
Borowianka.
36. Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Biała
37. Wolne wnioski i oświadczenia.
38. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
39. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2019r.
40. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy