do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

28 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 28.05.2018r.


BURMISTRZ KŁOBUCKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 16 o powierzchni użytkowej 35,50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w postaci piwnicy o powierzchni 9,60 m2 oraz udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0399 części, znajdującego
się w budynku wielorodzinnym, położonym w Kłobucku, obręb Zagórze przy ul. Wyszyńskiego Nr 5, na działce oznaczonej ewidencyjnie Nr 1060/54 o pow. całkowitej 0,0412 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie – X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Nr CZ2C/00020710/5, stanowiący własność Gminy Kłobuck.
Opisany powyżej lokal mieszkalny znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, dwuklatkowego, o trzech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonego. Do budynku doprowadzone są przyłącza do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, telefonicznej.
Lokal mieszkalny nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o której mowa w przepisach prawa budowlanego.
Lokal mieszkalny wymaga generalnego remontu.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 90.000,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Transakcja sprzedaży cyt. lokali mieszkalnych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2018 r. o godz. 10:00
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.


Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 29.06.2018 r. na  rachunek  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku Nr 55 8248 0002 1000 0000  0361 0004 w  Banku  Spółdzielczym w  Kłobucku z adnotacją  ,,wadium - przetarg na Lokal mieszkalny”.
Za datę  wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej  kwoty  na wskazany rachunek.

Minimalne postąpienie w przetargu dla  przedmiotowej nieruchomości lokalowej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
-    dowodu wpłaty wadium;
     okazanie dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych;
    w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z KRS i właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania, a w przypadku spółki cywilnej aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z podaniem nr NIP i REGON spółki, za aktualny uważa się dokument ważny pod względem prawnym w dniu przetargu, właściwe pełnomocnictwo do reprezentowania spółki;
- pełnomocnictwa notarialnego małżonka do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu (w przypadku, gdy w przetargu będzie uczestniczył jedynie jeden ze współmałżonków);
- oświadczenia w formie pisemnej, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu oraz że znany mu jest przedmiot przetargu i że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń (nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym, zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu).
Wpłacone  wadium zostanie :
- zaliczone bez odsetek uczestnikowi, który przetarg wygra na poczet ceny nabycia    
   nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości;
- zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu  bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych,
   licząc od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem
   negatywnym;
- zatrzymane (nie podlega zwrotowi),  w razie uchylania się osoby, która wygrała przetarg od
   zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.

Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.
Nieruchomość lokalową można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.).
Wyżej cytowana ustawa określa prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Treść ogłoszenia została podana  do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6;
- zamieszczenie na stronie internetowej www.gminaklobuck.pl,
-zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaklobuck.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym powiat.
Szczegółowe informacje, w tym dotyczące Regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Kłobucku,  ul.11 Listopada 6 (pokój nr 23), tel. 034 3100180.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Skan 18-05-28 09:35 0.97MB pobierz plik: Skan